آموزگار سربیشه

نمونه طرح درس مدنی

نمونه ی طرح درس روزانه به روش تدریس اعضای تیم

نام درس :مدنی     پایه ی:چهارم ابتدایی         تعداد دانش آموزان....

 

روش تدریس:تلفیقی از روش طرح سوال از طرف دانش آموزان و روش تدریس اعضای تیم

هدف کلی:آشنایی با زندگی شهری وروستایی

ااهداف جزیی:

1.آشنایی با مشاغل رایج در شهر ها و روستا ها

2.آشنایی با محل زندگی روستا ییان و شهر نشین ها

3.آشنایی با آب و هوای روستا ها و شهر ها

4آشنایی با جمعیت روستاها و شهر ها

5.آشنایی با چگونگی ارتبا ط افراد روستایی با هم

6.آشنایی با محل ونحوه ی درس خواندن روستاییا ن

7.آشنایی با محل قرار گرفتن فروشگاه ها وکارخانه ها درشهرها

8.آشنایی با وظا یف شهر داری

9.آشنایی با نحوه ی ارتبا ط شهر و روستا با هم

10.آشنایی با وظا یف دانش آموزان روستا یی

11.آشنا یی با فعالیت های جها د سازندگی

12...........

اهداف رفتاری

فرا گیران باید پس از پایان درس قادر باشند:

1.به دو نمونه از مشاغل روستایی وشهری اشاره نمایند.(دانستنی)

2.بتوانند زندگی شهری و روستایی را با هم مقایسه کنند (مهارتی)

3.وظایف دانش آموزان روستایی را برشمارند(دانستنی)

4.چند نمونه از وظایف جهاد سازندگی را نام ببرند(دانستنی)

5.نسبت به شناخت نحوه ی زندگی روستایی و شهری علاقه نشان دهند(نگرشی)

6.نسبت به آشنایی با فعالیت های جهاد سازندگی از خود اشتیاق نشان دهند.(نگرشی)

7.به حفظ محیط زندگی خود علاقه مند باشند.(نگرشی)

8.نظرات خود در رابطه با همکاری بهتر با مامورین شهرداری را بیان کنند.(مهارتی)

9.وظایف شهرداری را لیست نمایند .(دانستنی)

10..........

وسایل مورد نیاز :

تصاویری در ارتباط با زندگی شهری و روستایی / مجله و روز نامه/کتاب درسی/ برگه های فعالیت

فضا و مدل کلاس

مدل میز گردی شکل و دانش آموزانرا در تیم های سه نفره قرار می دهیم.

ارزشیابی ورودی:

1.روستا دچگونه جایی است؟

2.شهر چه تفاوتی با روستا دارد؟

3.شغل های رایج در شهر و روستا را نام ببرید؟

4.جهاد سازندگی چه فعالیت هایی را انجام می دهد؟

5.به نظر شما شهرداری چه وظایفی دارد؟

راهبرد ایجاد انگیزه:

با نصب تصاویری از خانه ها مدارس ساده ی روستایی ومزرعه و کار در آن همچنین تصاویری از خیابان های شلوغ شهر/ پارک ها / کار خانه ها / و مغازه ها و .... روی تخته سیاه توجه دانش آموزان را نسبت به تصاویر جلب می کنیم  هنگامی که فرا گیران به تصاویر توجه می کنند برای آنان مطا لبی را که از مجله ها و روزنامه ها جمع آوری نموده ایم  و در ارتبا ط با کشاورزان نمونه و فعالیت های جهادسازندگی و میزان آ لوگی هوای شهری  در مقایسه با هوای پاکیزه ی روستا است می خوانیم به این ترتیب ذهن فرا گیران تا حدودی آماده ی پذیرش موضوع درس  می شود.

ارائه ی درس :

   

ابتدا متنی در ارتبا ط با موضوع درس مطا بق متن زیر به فرا گیران داده می شود که به صورت ا نفرا دی از متن چند سوال طرح نما یند .

نفر اول :زندگی روستایی

 

عده ای از مردم کشورما در روستاها زندگی می کنند بیشتر روستا ییان به کار کشا ورزی و باغداری مشغولند .آن ها با کشت محصولات کشا ورزی برای خانواده ی خود و مر دم دیگر  غذا فراهم می کنند. بعضی از روستا ییان علاوه بر کشاورزی دامپروری نیز می کنند و در کنا ر خا نه یا مزرعه ی خود تعدادی دام را نگه می دارند . مردم روستا با زندگی کردن در کنار مزرعه ها  و باغ ها از هوای تمیز و سا لم استفاده می کنند . جمعیت  روستا از شهر کم تر است . به همین دلیل  بیشتر مردم روستاها یکدیگر را می شنا سند یا  با هم خویشا وندند . آنها در کار های کشاورزی و دامپروری  با یکدیگر همکاری می کنند.دانش آموزان  روستا یی در مدارس  روستا یی درس می خوانند معلم روستا معمولا با روستا ییان زندگی میکند دانش آموزان روستایی هم درس می خوانند وهم در کار کشاورزی ودامپروری به پدر و مادر خود کمک میکنند پس از پیروزی انقلاب اسلامی جهد سازندگی در بیشتر روستا ها مدرسه / حمام / مسجدو خانه ی بهداشت و آب آشامیدنی  سالم فراهم کرده است.

نفر دوم:زندگی شهری

عده ای از مردم کشور ما در شهر ها زندگی می کنند .در شهر ها فعالیت کشاورزی وجود ندارد بیشتر شهر نشینان در کارخانه ها و کارگاه ها یا در مغازه ها و اداره ها کار می کنند. آیا می توانید چند نمونه از مغازه ها را نام ببرید؟ در کوچه ها یا محله های شما چه مغازه هایی وجود دارد؟مغازه ها معمولا در کنار  خیابان ها و هم چنین در بازار قدیمی شهر قرار داردودر بازار مغازه ی افرادی که کار شبیه به هم دارند در یک ردیف قرار گرفته است .معمولا اداره های مهم شهر  فروشگاه ها و بیمارستان ها در مرکز شهر و کارخانه ها و کارگاه ها در اطراف شهر  قرار دارد.مردم شهر ها  معمولا در کدام اداره ها مشغول به کارند ؟نام ببرید.

نفرسوم :

هر شهر معمولا به چندین محله تقسیم می شود . شهرداری اداره ی شهر را بر عهده دارد . یکی از وظایف شهرداری زیبا نگه داشتن  محیط و حفظ پاکیزگی شهر است.رفتگران زحمتکش شهرداری با تلاش و کوشش بسیار محیط شهر را تمیز نگه می دارند .زندگی در شهر های بزرگ مشکلات زیادی دارد . شهر و روستا چه ارتباطی با هم دارند؟ روستاییان و عشایر با تولید  محصولات کشاورزی و دامی  بخشی از غذای  مردم شهر یا مواد اولیه ی کار خانه ها را تولید می کنند .وشهر نشینان نیز با کار کردن در کارخانه ها  کالا های مورد نیاز روستاییان را تولید میکنند روستاییان محصولات خود را به شهر نشینان می فروشند وکالا های مورد نیاز خود را از آن می خرند.

___________

 

سپس دانش آموزان با هم تیمی های خود سوالات را با هم بررسی کرده وبهترین ها را  به آموزگار ارائه دهند .مثلا:

1.شغل های رایج در روستا را نام ببرید ؟

2.آب و هوای روستا چگونه است ؟

3.جمعیت شهر ها و روستا ها را با هم مقایسه کنید ؟

4.دانش آموزان روستا علاوه بر درس خواندن چه کار می کنند؟

5.جهاد سازندگی برای روستاییان  چه امکاناتی را فراهم کرده است ؟

6.مردم شهر در چه جاهایی کار می کنند ؟

7.شهرداری چه وظایفی را بر عهده دارد ؟

8.وظیفه ی رفتگران شهرداری چیست؟

9.در مرکز و اطراف شهر چه مکان هایی قرار دارد ؟

10.شهر و روستا چه ا رتباطی با هم دارند؟

11.چند نمونه از مشکلات شهری را نام ببرید ؟

12.چرا بیشتر مردم روستا یکدیگر را می شناسند ؟

13...........

در ادامه ی کار آموزگار به افراد  هر تیم شماره ی 3-2-1 می دهد ومتنی را که دانش آموزان از آن سوال طرح نموده  بودند  را به سه قسمت تقسیم میکند به طوری که هیچ گونه  ارتباطی با هم نداشته باشند  و هر قسمت را به یک دانش آموز در تیم  میدهد که مطاله کنند و سپس  از دانش آموزان  هم شماره تیم  های  مختلف  می خواهد  که در یک تیم قرار یگیرند وبا بحث تبادل نظری که انجام می دهند به کمک معلم ایراد و موارد مبهم ایجاد شده را برطرف کنند. پس از این مرحله  افراد به تیم اولیه ی خود باز گردند هر دانش آموز متن خود را برای اعضای تیم تدریس می کند.

جمع بندی مطالب

معلم به کمک  فراگیران  مطالب درس را جمع بندی  می نماید که بیشتر روستاییان  به کار های کشاورزی و باغداری می پردازند و بعضی از آن ها دامپروری  هم می کنند . ولی شغل های رایج در شهر ها /کار در کارخانه ها /  کارگاه ها /مغازه ها و اداره و بیمارستان  ها و.......است.آب و هوای روستا خیلی پاکیزه  می باشد ولی به علت  وجود کارخانه ها و کار گاه ها درشهر و اطراف آن هوای شهر ها آلوده  می باشد.

ارزشیابی پایانی:

در این مرحله آموزگار از سوالاتی که فراگیران در مرحله ی اول کار طراحی کرده  بودند استفاده می نمایند  و آزمونی را به عمل می آورند .

الف)جا های خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

1- روستاییان به کار ...........و...........مشغولند .

2-دانش آموزان روستایی  علاوه بر درس خواندن در کار ..........و..........به پدر و مادر خود کمک می کنند .

ب) درست و نادرست بودن جمله های زیر را مشخص  کنید .

1-جمعیت روستا از جمعیت شهر ها بیشتر است.(       )

2-شهر نشینان در کار خانه کالا های مورد نیاز  روستاییان را تولید می کنند .(       )

3-شهرداری اداره ی شهر را بر عهده ندارد.(       )

4-از شغل های رایج در شهر ها  کار در کارگاه/ کارخانه/ مغازه و اداره است.(        )

ج) گزینه ی صحیح را انتخاب کرده و با علامت * مشخص کنید.

1- یکی از وظایف شهرداری چیست ؟

الف) پاکیزگی شهر               ب) زیبا نگه داشتن شهر                ج)هر دو مورد

2- از بدی های  زندگی شهری  کدامند؟

الف)داشتن کتابخانه               ب) هوای آلوده                         ج)داشتن بیمارستان

3-ساختن مدرسه / حمام/ مسجد / خانه ی بهداشت از فعالیت های .............. است ؟

الف) بسیج                       ب) شهرداری                             ج)جهاد سازندگی

4- معمولا اداره های  مهم وبیمارستان ها و فرو شگا ه ها در کدام قسمت شهر قرار دارند ؟

الف) در اطراف شهر            ب) در مرکز شهر                         ج) در بیرون شهر

تکلیف تمرینی:

1.محصولات کشاورزی را که در روستا های استان  شما تولید می شود نام ببرید .

2. نامه ی کوتاهی برای بچه هلای مدرسه بنویسید و در چند سطر به آن ها توضیح دهید که برای حفظ پاکیزگی شهر چه کار هایی را باید انجام دهند

تکلیف فوق برنامه:

تحقیق کنید که در اطراف محل زندگی شما چه کار خانه های مهمی وجود  دارد و این کار خانه ها چه کالا هایی را تولید می کنند ؟(سه نمونه)

 

 

تنظیم  کننده :

 سرگروه آموزشی پایه چهارم:سکینه سمیعی 

 

                                                                             شهرستان سربیشه      

 

 

                                                                  دی ماه:1390

 

 

 

  

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 16:26  توسط سکینه سمیعی  |